top of page

Εισακτέοι σε Στρατιωτικές Σχολές 2024-2025

αριθμός εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές 2025

Καθορισμός αριθμού εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, κατά Σχολή και Κατευθύνσεις, καθορίζεται ως εξής:

α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

  1. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) 379

α. ΟΠΛΑ 268 (+54)

β. ΣΩΜΑΤΑ 48 (+9)


2. ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) 95

α. ΜΑΧΙΜΟΙ 65

β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 30


3. ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) 160

α. ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ (Ι) 86

β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Μ) 35

γ. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (ΕΑ) 14

δ. ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ (Ε) 5

ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (Δ) 5

στ. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ (ΜΤ) 5

ζ. ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠ) 10


4. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 66


ΣΥΝΟΛΟ 700


Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)

β. Στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

1.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) 171

α. ΙΑΤΡΙΚΟ 84

β. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

γ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 5

δ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 5

ε. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 5

στ. ΝΟΜΙΚΟ 27

ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 37

ΣΥΝΟΛΟ 171


Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ)

γ. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:


1.ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΣΞ (ΣΜΥ) 301

α. ΟΠΛΑ 226

β. ΣΩΜΑΤΑ 75


2. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) 190


3. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) 195

α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 123

β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 43

γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 29

ΣΥΝΟΛΟ 686


Κατηγορίες - Ποσοστά υποψηφίων ειδικών κατηγοριών


1. Στον οριζόμενο συνολικό ανά κατεύθυνση αριθμό εισακτέων κάθε Σχολής του άρθρου 1 περιέχονται οι εξής ειδικές κατηγορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά:


α. Τέκνα πολυτέκνων και τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά, τα οποία εισάγονται σε ποσοστό μέχρι τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του καθοριζομένου αριθμού

εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας [παρ. 1α του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α’ 38)].

β. Μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του ποσοστού της προηγούμενης περίπτωσης και τουλάχιστον ένα άτομο [παρ. 1β του άρθρου 11 του ν. 3648/2008

(Α’ 38)]:


(1) Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των ΕΔ ειρηνικής περιόδου,οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.

(2) Τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής

περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυλληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

(3) Τέκνα ή αδελφοί θανόντων στρατιωτικών των ΕΔ στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.


2. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των Σχολών του άρθρου 1 περιέχεται και η κατηγορία της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3298/1955 (Α’ 179), που αφορά σε εισαγωγή μονίμων υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς στη ΣΣΕ σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επιπλέον του συνολικού αριθμού των εισακτέων σε κάθε κατεύθυνση (Όπλα-Σώματα) της Σχολής, με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον ίδιο νόμο.


3. Οι υποψήφιοι μετά την υπαγωγή τους στις ειδικές κατηγορίες των περ. α και β της παρ. 1, θα κρίνονται για την εισαγωγή τους με βάση το σύνολο των μορίων που έχουν συγκεντρώσει στις πανελλαδικές γραπτές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εφόσον κριθούν ικανοί στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις Υποψηφίων (ΠΚΕ), κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής τους, κατά πρώτον ως υποψήφιοι της Γενικής Σειράς και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τη Βάση Εισαγωγής της Γενικής Σειράς, κρίνονται στη συνέχεια με την ειδική κατηγορία στην

οποία υπάγονται.


4. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων στις ειδικές κατηγορίες των περ. α’ και β’ της παρ. 1, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της Γενικής Σειράς. Αντίστοιχες

κενές θέσεις της παρ. 2, μεταφέρονται αναλόγως στη Γενική Σειρά και στις κατηγορίες των περ. α’ και β’ της παρ. 1.


5. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων της ειδικής κατηγορίας της περ. γ της παρ. 1, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους του πίνακα επιλαχόντων της Γενικής Σειράς.


Ποσοστά αποφοίτων ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ. Λ.)


Ποσοστό οχτώ τοις εκατό (8%) επί του συνολικού αριθμού εισακτέων στις ΑΣΣΥ, καλύπτεται από υποψηφίους ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. Το ποσοστό του 8% υπολογίζεται επί

του αριθμού των θέσεων, που αντιστοιχούν στη Γενική Σειρά και στις ειδικές κατηγορίες των περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 2, ως εξής:

1. Κατά 90% από τους υποψήφιους που θα διαγωνισθούν το έτος 2024 στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.

2. Κατά 10% από κατόχους απολυτηρίου οι οποίοι εξετάσθηκαν στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα δύο προηγούμενα έτη.

Οι θέσεις κατανέμονται ως κάτωθι:

α. Σε ποσοστό 40% στους υποψήφιους του έτους 2022.

β. Σε ποσοστό 60% στους υποψήφιους του έτους 2023.

Ειδικές διατάξεις

Με την επιφύλαξη της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 2, κατά τον υπολογισμό των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 2 και του άρθρου 3, τα κλασματικά υπόλοιπα από

0,5 και άνω, στρογγυλοποιούνται προς τα άνω στην επόμενη μονάδα, ενώ τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,49 και κάτω στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω, στην προηγούμενη μονάδα ή στο μηδέν. Σε περίπτωση που εξαιτίας της στρογγυλοποίησης ο συνολικός αριθμός των θέσεων (Γενική Σειρά και ειδικές κατηγορίες) υπερβαίνει

τον συνολικό διατιθέμενο αριθμό, η υπερβαίνουσα ή οι υπερβαίνουσες θέσεις εκπίπτουν.


 

Αύξηση κατά 404 θέσεις στις Στρατιωτικές Σχολές

  • Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), οι θέσεις από 574 πέρσι αυξάνονται στις 700 (+126 θέσεις).

  • Στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), οι θέσεις από 133 αυξάνονται στις 171 (+38). 

  • Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) οι θέσεις από 628, αυξάνονται στις 868 (+240).

Υπενθυμίζεται ότι (παρά το γεγονός ότι οι σχολές προχώρησαν σε μείωση των Συντελεστών της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής), το 2023  έμειναν 175 κενές θέσεις στις Στρατιωτικές Σχολές, στα Όπλα των ΣΣΕ και ΣΜΥ .

Το ΦΕΚ εδώ


επαγγελματικός προσανατολισμός

53 Προβολές

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


aboutcareer-logo_edited.png
bottom of page