top of page

Επαγγελματικό μεταπτυχιακό από το ΟΠΑ


μεταπτυχιακα ΟΠΑ

Το πρώτο επαγγελματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις οικονομικές επιστήμες ξεκινά το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), προσφέροντας νέες προοπτικές στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του.

Έτσι, το ΟΠΑ ξεκινά τώρα το Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΠΜΣ) με τίτλο «Digital Transformation / Ψηφιακός Μετασχηματισμός» σε συνεργασία με τη Eurobank.

Σκοπός του Προγράμματος

Όπως αναφέρουν οι συντονιστές του προγράμματος, σκοπός του Προγράμματος είναι η ειδίκευση αποφοίτων ΑΕΙ που προέρχονται από κατευθύνσεις θετικών επιστημών, μηχανικών, πληροφορικής, διοικητικής και οικονομικής επιστήμης, στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές σχεδίασης, υλοποίησης και διαχείρισης έργων και δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Στόχος του δε, θα είναι να συνεισφέρει στην κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών των επιχειρήσεων σε εξειδικευμένα στελέχη που διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνικές και διοικητικές δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων. Αντίστοιχα, να συνεισφέρει στην εκπαίδευση των στελεχών του τραπεζικού Ομίλου με τον οποίο θα συνδιοργανωθεί, ο οποίος αποτελεί τον βασικό φορέα χρηματοδότησης του προγράμματος.

Γνωστικά Πεδία

Τα γνωστικά πεδία στα οποία εστιάζει το πρόγραμμα αποτελούνται από τέσσερις βασικούς τομείς:

  • Υπολογιστικές Ποσοτικές Μέθοδοι & Επιχειρηματική Αναλυτική Ανάλυση

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών

  • Διοίκηση Έργων Ψηφιακού Μετασχηματισμού

  • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακή Καινοτομία

Οι Καθηγητές και Καθηγήτριες που έχουν αναλάβει να οργανώσουν το επαγγελματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα αναφέρουν ότι οι απόφοιτοί του θα έχουν αποκτήσει υψηλού επιπέδου αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες, όπως η εξοικείωση με τα κατάλληλα εργαλεία πληροφορικής, επιχειρησιακής έρευνας, στατιστικής, επιχειρηματικής αναλυτικής, προκειμένου να παρακολουθούν τις ακαδημαϊκές και εμπειρικές εξελίξεις στους ταχύτατα μεταβαλλόμενους χώρους του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, τόσο στο ελληνικό όσο και στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Επίσης, θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις γνώσεις αυτές προκειμένου να βελτιστοποιήσουν την αξιοποίηση των ψηφιακών πόρων ενός οργανισμού, να υποστηρίξουν τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων με υπολογιστικά μοντέλα και δεδομένα, να δημιουργήσουν καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές και να οργανώσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης επιχειρηματικής στρατηγικής.

Τι τίτλοι θα δίνονται

Τα χαρακτηριστικά του ΕΠΜΣ έχουν ως εξής:

Θα απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), ισότιμο προς πτυχίο Master of Science (MSc) στο αντικείμενο του Digital Transformation / Ψηφιακός Μετασχηματισμός, ενώ ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35). Οι 10 εξ αυτών θα προτείνονται από τον χρηματοδοτικό φορέα.


Κανονισμός Λειτουργίας του προγράμματος

Η επιλογή των εισακτέων θα πραγματοποιείται από το ΟΠΑ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις προβλέψεις του Κανονισμού Λειτουργίας του προγράμματος.

Το πρόγραμμα θα ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους και η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας ή πρακτικής άσκησης (επιλογή φοιτήτριας/φοιτητή).

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται σε πέντε (5) εξάμηνα.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του είναι ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ΠΣ), από τις οποίες οι εξήντα προέρχονται από την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης των μαθημάτων και οι τριάντα από την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας ή της πρακτικής άσκησης.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα. Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείται διά ζώσης ή διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ώστε να εξασφαλίζεται και η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία και για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Τέλη Φοίτησης

Τέλος, τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του ΕΠΜΣ ορίζονται στο ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000€) ανά φοιτήτρια/φοιτητή, από τα οποία ο φορέας χρηματοδότησης θα καταβάλλει στο ΟΠΑ το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500€) και ο/η φοιτητής/φοιτήτρια το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) με δυνατότητα και προκαθορισμένων δόσεων.

Οι φοιτητές/-τριες που θα αποτελούν προσωπικό του φορέα χρηματοδότησης απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης.


Όπως δήλωσε για τα παραπάνω ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, «το νέο επαγγελματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό δημιουργήθηκε για να ανταποκριθεί στις νέες και μεταβαλλόμενες ανάγκες στην αγορά εργασίας».

«Αποτελεί δε, τρανή απόδειξη του στρατηγικού προσανατολισμού του ΟΠΑ στην εξωστρέφεια και στις σημαντικές και ουσιώδεις συνεργασίες που με συνέπεια υλοποιούμε μαζί με φορείς και επιχειρήσεις. Τα οφέλη είναι πολλαπλά: πρώτιστα για τις φοιτήτριες, τους φοιτητές και τους απόφοιτους των πανεπιστημίων, που με χαμηλό κόστος έχουν πρόσβαση σε πολύ υψηλού επιπέδου προγράμματα με διεθνή αντίκτυπο και αποτελεσματικότητα στην εύρεση εξειδικευμένης εργασίας με μεγάλες προοπτικές επιτυχημένης καριέρας. Ακολούθως, στις ίδιες τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην Παιδεία και στη σύμπραξη με κορυφαίας ποιότητας Πανεπιστήμια, ώστε να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις τους με επιτυχία στο παρόν και στο μέλλον. Τέλος, στην ίδια την οικονομία της χώρας, ώστε να αποτελείται από ικανά και εξειδικευμένα στελέχη, αλλά και από σημαντικές και βιώσιμες επιχειρήσεις, ώστε όλοι μαζί να συνεισφέρουμε υψηλή προστιθέμενη αξία στο παραγωγικό και συναλλακτικό οικοσύστημα και στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν της».πως επιλέγω μεταπτυχιακο

46 Προβολές

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Komentáře


aboutcareer-logo_edited.png
bottom of page