top of page

Προκαταρκτικές εξετάσεις - ΠΚΕ Αστυνομίας 2024


πκε αστυνομιας 2024

Οδηγίες σχετικά με τις Προκαταρκτικές εξετάσεις

 

1.Οι προκαταρκτικές εξετάσεις είναι ενιαίες και κοινές για τους/ις αναφερόμενους στο θέμα υποψηφίους/ες και περιλαμβάνουν ψυχομετρικές δοκιμασίες (2) ημερών, υγειονομικές εξετάσεις (1) ημέρα και αθλητικές δοκιμασίες (1) μέρα.

Για τις ως άνω εξετάσεις – δοκιμασίες έχουν συγκροτηθεί αντίστοιχες Επιτροπές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη

2. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις είναι υποχρεωτικές για όλους/ες τους/ις υποψήφιους/ες, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων που είχαν υποβληθεί σ’ αυτές στο πλαίσιο προηγούμενων διαγωνισμών.

3. Σε κάθε Επιτροπή Ψυχομετρικών Δοκιμασιών έχει κατανεμηθεί κατά κανόνα ίσος αριθμός υποψηφίων και κατ' αντιστοιχία στη συνέχεια στις Υγειονομικές και Αθλητικές Επιτροπές.

- Επισημαίνεται γι’ ακόμα μια φορά ότι, οι υποψήφιοι/ες που θα παρουσιαστούν ενώπιον των τεσσάρων (4) Επιτροπών Ψυχομετρικών Δοκιμασιών στην Αθήνα, ήτοι Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ και θα κριθούν ικανοί/ες από αυτές, στη συνέχεια θα παρουσιασθούν όλοι μαζί οι ικανοί/ες ανά ημέρα εξέτασης, ενώπιον της μοναδικής Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης Αθήνας και στη συνέχεια σε περίπτωση που κριθούν ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ από αυτή (Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης Αθήνας) θα παρουσιασθούν ενώπιον της κατά περίπτωση Α’ ή Β’ Αθλητικής Επιτροπής, και ειδικότερα οι προερχόμενοι/ες από τις Α' και Β' Ψυχομετρικές Επιτροπές Αθηνών θα παρουσιαστούν στην Α' Αθλητική Επιτροπή Αθηνών και οι προερχόμενοι/ες από τις Γ' και Δ' Ψυχομετρικές Επιτροπές Αθηνών θα παρουσιαστούν στην Β' Αθλητική Επιτροπή Αθηνών.

- Σε ότι αφορά τους υποψήφιους/ες που θα παρουσιαστούν ενώπιον των δυο (2) Επιτροπών Ψυχομετρικών Δοκιμασιών στη Θεσσαλονίκη, ήτοι Α΄, Β΄ και κριθούν ικανοί από αυτές, στη συνέχεια θα παρουσιασθούν όλοι μαζί οι ικανοί ανά ημέρα εξέτασης, ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια σε περίπτωση που κριθούν ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ από αυτή (Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης Θεσσαλονίκης) θα παρουσιασθούν, ενώπιον της μοναδικής Επιτροπής Αθλητικής Δοκιμασίας Θεσσαλονίκης.

4. Κάθε υποψήφιος/α θα απασχολείται κατά κανόνα τέσσερις (4) μέρες για την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών του/ης εξετάσεων από τις αρμόδιες Επιτροπές ως εξειδικεύονται οι μέρες αυτές ημερολογιακά στα προσαρτημένα Παραρτήματα Α΄ και Β΄ για έκαστο/η υποψήφιο/α, ως εξής:

  • Την πρώτη και τη δεύτερη μέρα θα υποβληθεί σε ψυχομετρικές δοκιμασίες (την πρώτη μέρα σε τεστ γνωστικών ικανοτήτων/προσωπικότητας και τη δεύτερη μέρα σε προφορική συνέντευξη).

  • Την τρίτη μέρα θα υποβληθεί σε υγειονομική εξέταση (Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης), εφόσον κριθεί ικανός/ή στις ψυχομετρικές δοκιμασίες.

  • Την τέταρτη μέρα θα υποβληθεί σε αθλητικές δοκιμασίες, εφόσον κριθεί ικανός/ή στην υγειονομική εξέταση.

5. Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων είναι δεσμευτικό για όλους/ες τους/ις υποψηφίους/ες.

Παρέκκλιση μπορεί να υπάρξει μόνο, εφόσον συντρέξει εξαιρετικό γεγονός π.χ. απεργία μεταφορικών μέσων, αιφνίδια βαριά ασθένεια κ.λπ., το οποίο οφείλει να αποδείξει αποκλειστικά ο/η ενδιαφερόμενος/η ενώπιον της Επιτροπής, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα εξέτασής του/ης σε άλλη ημερομηνία, σε κάθε περίπτωση, όμως, εντός του καθορισθέντος χρόνου λειτουργίας των Επιτροπών.

6. Οι υποψήφιοι/ες της περίπτωσης (i) του θέματος (πανελλαδικές εξετάσεις 2024) κατά τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων, οφείλουν να φέρουν μαζί τους οπωσδήποτε κάθε ημέρα εξέτασης,

  • το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας (ή το νόμιμο τίτλο παραμονής στην Ελλάδα για τους ομογενείς) και

  • το δελτίο εξεταζόμενου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

  • ή την Αίτηση – Δήλωση που υπέβαλαν στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις ή

  • για τους υποψηφίους της κατηγορίας 10% χωρίς εξετάσεις την βεβαίωση συμμετοχής τους στις πανελλαδικές εξετάσεις προγενέστερου έτους.


Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης

Κατά την υγειονομική τους εξέταση, θα φέρουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, συμπληρωμένο για όλες τις ειδικότητες που αναφέρονται σ’ αυτό.

 -Επιπλέον, θα προσκομίζουν, με το δελτίο υγειονομικής εξέτασης,

α) τις γνωματεύσεις των ιατρών όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων του δελτίου υγειονομικής εξέτασης εφόσον δεν αναγράφονται (οι γνωματεύσεις) επ’ αυτού,

β) την ακτινογραφία θώρακος (F) με γνωμάτευση ιατρού ακτινοδιαγνώστη,

γ) το ηλεκτροκαρδιογράφημα υπογεγραμμένο από ιατρό καρδιολόγο και

δ) τα αποτελέσματα μικροβιολογικών εξετάσεων (γενική αίματος, ουρία αίματος, σάκχαρο αίματος, τρανσαμινάσες, κρεατίνη αίματος και γενική ούρων) υπογεγραμμένα από ιατρό βιοπαθολόγο, εσώκλειστα σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του/της).

Εφόσον δεν είναι δυνατή η εκτύπωση κάποιων εξετάσεων (όπως της ακτινογραφίας), μπορούν να προσκομιστούν σε ηλεκτρονικό δίσκο (CD),επί του οποίου να επικολλάται από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή το διαγνωστικό κέντρο αυτοκόλλητο με τα στοιχεία του/ης υποψηφίου/ας και την ημερομηνία εξέτασης.


Βεβαίωση Ικανότητας

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες επιθυμούν να παραλάβουν βεβαίωση ικανότητας, προκειμένου να την υποβάλουν στο Πυροσβεστικό Σώμα ή/και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση με δική τους ευθύνη θα προσέρχονται, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων, ενώπιον του/ης Προέδρου της Αθλητικής Επιτροπής, στον/ην οποίο/α θα παρουσιαστούν και θα ζητήσουν να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση.

Στη συνέχεια, οι βεβαιώσεις θα υπογράφονται από Αξιωματικό της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. και θα αποστέλλονται με ηλεκτρονική αλληλογραφία στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας.

Οι υποψήφιοι/ες θα μπορούν να τις παραλαμβάνουν, από την επόμενη μέρα ολοκλήρωσης των προκαταρκτικών τους εξετάσεων, πρωινές και απογευματινές ώρες, με αποδεικτικό από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας, στις οποίες υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής ή από έτερη Διεύθυνση Αστυνομίας, εφόσον το επιθυμούν.

Λήψη μέτρων

Κατά τη διαδικασία της υλοποίησης των προκαταρκτικών εξετάσεων, είναι αναγκαία η λήψη μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και η τήρηση των κάτωθι οδηγιών:

α) αποφυγή συνωστισμού,

β) συχνή χρήση υγρών αλκοολούχων αντισηπτικών διαλυμάτων,

γ) εξαερισμός των αιθουσών διεξαγωγής των εξετάσεων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο,

δ) προαιρετική χρήση προστατευτικής μάσκας για το προσωπικό και τους υποψήφιους με εξαίρεση κατά την διάρκεια υποβολής των υποψηφίων στις αθλητικές δοκιμασίες.


Δείτε τις οδηγίες σχετικά με το Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων εδώ 

Δείτε το Παράρτημα Α΄ εδώ 

Δείτε το Παράρτημα Β΄ εδώ τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού

133 Προβολές

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


aboutcareer-logo_edited.png
bottom of page