top of page

ΠΜΣ Δίκαιο της Τέχνης και Διαχείριση της Τέχνης - ΔΙ.ΠΑ.Ε


Δίκαιο της Τέχνης και Διαχείριση της Τέχνης - ΔΙ.ΠΑ.Ε

MA in Art Law and Arts Management (Δίκαιο της Τέχνης και Διαχείριση της Τέχνης)


Το ΠΜΣ Δίκαιο της Τέχνης και Διαχείριση της Τέχνης προσφέρεται από τη Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών.

Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στο δίκαιο της τέχνης και τη διαχείρισή της, με σκοπό να διερευνηθεί και να εμπεδωθεί η λειτουργική αλληλεξάρτηση τέχνης – δικαίου και διαχείρισης-οικονομίας. Έμφαση δίνεται στους νομικούς, οικονομικούς και πολιτικούς προβληματισμούς που αναπτύσσονται και στις αντίστοιχες λύσεις που δίδονται νομοθετικά και νομολογιακά στον μείζονα Ευρωπαϊκό και στον Παγκόσμιο Χώρο σε σχέση με τη δημιουργία έργων τέχνης, την εμπορική τους εκμετάλλευση, την προστασία των δικαιωμάτων που δημιουργούνται, τη λειτουργία των σχετικών αγορών, το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, την προστασία των παρανόμως κτηθέντων έργων τέχνης, καθώς και εν γένει της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Το Πρόγραμμα υιοθετεί μια διεπιστημονική προσέγγιση και απευθύνεται σε πτυχιούχους διαφόρων ακαδημαϊκών υποβάθρων, συμπεριλαμβανομένων των νομικών, οικονομικών, πολιτικών επιστημών, ιστορίας της τέχνης, φιλοσοφίας κ.λπ., που επιθυμούν να ειδικευτούν στη σχέση μεταξύ τέχνης, δικαίου και οικονομίας.

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι παρακάτω:

 • Η απόκτηση εξειδικευμένων νομικών, οικονομικών και πολιτισμικών γνώσεων για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, Ν.Π.Δ.Δ., σε επιχειρήσεις και εταιρίες που έχουν ως κύριο ή παρεμφερές αντικείμενό τους την εμπορική εκμετάλλευση έργων τέχνης, σε μουσεία, πινακοθήκες, ιδιωτικές συλλογές, δικηγορικά γραφεία, δημόσιες υπηρεσίες που ασχολούνται με την οικονομία, δημιουργία, διακίνηση, νομική προστασία, εξακρίβωση της αυθεντικότητας και διεκδίκηση πάσης φύσεως και μορφής έργων τέχνης.

 • Η απόκτηση εξειδικευμένων νομικών και οικονομικών γνώσεων σχετικά με τη διαμόρφωση και τη λειτουργία των αγορών που σχετίζονται με τα έργα τέχνης, την οικονομική αποτίμησή τους και την εμπορική εκμετάλλευσή τους, το management έργων τέχνης και τις δημοπρασίες έργων τέχνης.

 • Η σε βάθος μελέτη των ζητημάτων που σχετίζονται με την εθνική πολιτιστική κληρονομιά, τη διατήρηση των μνημείων, τον δανεισμό έργων τέχνης, κατά το εσωτερικό, το κοινοτικό και το διεθνές δίκαιο.

 • Η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με τη διεθνή κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας: Η απόκτηση, ανανέωση, εκχώρηση, εκμετάλλευση και προστασία τους στις σύγχρονες διεθνείς οικονομικές αγορές της τέχνης.

 • Η διασύνδεση με άλλα πεδία του δικαίου (συνταγματικό, αστικό, ποινικό κ.λπ.) που επηρεάζουν τη νομική προστασία των έργων τέχνης.

Τα μαθήματα διδάσκονται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Οι διδάσκοντες του Προγράμματος προέρχονται από πανεπιστήμια τόσο του εξωτερικού όσο και της Ελλάδας.

Ποιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση

Οι υποψήφιοι για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρέπει να διαθέτουν:

 • προπτυχιακό τίτλο σπουδών από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο

 • απόδειξη γνώσης της αγγλικής γλώσσας [αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνώσης επιπέδου C1, πρόσφατα αποκτηθείσα βαθμολογία IELTS (ακαδημαϊκό 6,5 και άνω) ή TOEFL (IBT, 95 και άνω) ή TOEIC (745 και άνω)].


Περιεχόμενο μαθημάτων

Υποχρεωτικά μαθήματα

Πρώτο Εξάμηνο

 • Νομοθετικές ρυθμίσεις της Τέχνης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Διεθνής προστασία της πολιτιστικής κληρονομία

 • Συμβατικό δίκαιο και έργα τέχνης. Διεθνές εμπόριο έργων τέχνης [έμποροι, διάμεσοι, μουσεία, συλλέκτες (η συλλογή ως επένδυση), δημοπρασίες – πλειστηριασμοί, οίκοι]

 • Διευθέτηση διαφορών που αφορούν πολιτιστικά αγαθά

 • Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας (εθνικό − διεθνές)

Δεύτερο Εξάμηνο

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων – φορέων έργων τέχνης

 • Ψηφιακότητα και Τέχνες

Μαθήματα Επιλογής

Οι φοιτητές επιλέγουν 2 από τα παρακάτω μαθήματα (ένα σε κάθε εξάμηνο)

 • Διεθνής προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περίπτωση εμπολέμων συρράξεων

 • Δίκαιο του Ανταγωνισμού και Πνευματική Ιδιοκτησία. Τεχνολογία και Πνευματική Ιδιοκτησία.

 • Νομικά προβλήματα Αρχιτεκτονικής, Σχεδίων, Φωτογραφίας και συναφών έργων τέχνης (ιδίως ψηφιακών − πολυμέσα).

 • Εφαρμογές Διοίκησης Επιχειρήσεων – φορέων έργων τέχνης

 • Μάρκετινγκ πολιτιστικών οργανισμών UNESCO: Η συμβολή της στην Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά

Η διπλωματική εργασία

Στο τρίτο εξάμηνο, οι φοιτητές επιλέγουν ένα θέμα διπλωματικής εργασίας σχετικό με τα μαθήματα του Προγράμματος Art Law and Arts Management. Το θέμα επιλέγεται από τον φοιτητή με τη συμβολή και τις κατευθύνσεις ενός διδάσκοντος,  ο οποίος ενεργεί ως επιβλέπων, σε στενή συνεργασία με τον φοιτητή. Η διπλωματική εργασία είναι μια ατομική εργασία (10,000 λέξεων) με πρωτότυπο επιστημονικό περιεχόμενο, η οποία μετά την ολοκλήρωσή της υποβάλλεται για εξέταση και έγκριση από τριμελή επιτροπή υπό την προεδρία του επιβλέποντος του φοιτητή. Μετά την υποβολή της διπλωματικής εργασίας ο φοιτητής πρέπει να παρουσιάσει τη διπλωματική εργασία στην τριμελή επιτροπή.


Ημερομηνία έναρξης: Οκτώβριος 2024

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Αυγούστου 2024 (Αλλοδαποί υποψήφιοι)/30 Σεπτεμβρίου 2024 Έλληνες υποψήφιοι) ή έως ότου συμπληρωθούν οι θέσεις

Δίδακτρα 3.000 ευρώ


πως να επιλέξω μεταπτυχιακό


5 Προβολές

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


aboutcareer-logo_edited.png
bottom of page