top of page

Υποβολή δικαιολογητικών πληγέντων δυστυχήματος Τεμπών για τις Πανελλαδικές 2024.

πανελλήνιες 2024- Τέμπη

Καθορισμός προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τους πληγέντες του δυστυχήματος των Τεμπών για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2024.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την αρ. Φ.251/48733/Α5/14-5-2024  απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του  Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. καθορίστηκε για τους πληγέντες του δυστυχήματος των Τεμπών για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2024, ως προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης και των δικαιολογητικών, το χρονικό διάστημα από 15-5-2024 ως και 21-5-2024.


Πεδίο Εφαρμογής –Δικαιούχοι

Οι σχετικές διατάξεις εφαρμόζονται για τους υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση:

α) οι οποίοι επέβαιναν στις αμαξοστοιχίες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023 και

β) των οποίων τα τέκνα, οι γονείς, οι αδελφοί και οι σύζυγοι ή συμβίοι απεβίωσαν ή απέκτησαν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) εξαιτίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Στις ανωτέρω δύο (α+β) περιπτώσεις εμπίπτουν οι υποψήφιοι οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση - δήλωση και θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής ή επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του έτους 2024 .


Εισαγωγή δικαιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ για το έτος 2024

Όσοι υπέβαλαν αίτηση - δήλωση και θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής και επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του έτους 2024, εισάγονται σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α., για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (πανελλαδικές 2024), καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού εισακτέων.

Οι εν λόγω υποψήφιοι συμμετέχουν κανονικά στις διαδικασίες εισαγωγής και υποβάλλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο, όπως όλοι οι υποψήφιοι, με τα μόρια που έχουν συγκεντρώσει, χωρίς προσαύξηση. Στη συνέχεια, στους εν λόγω υποψηφίους παρέχεται προσαύξηση είκοσι τοις εκατό (20%) σε κάθε βαθμολογική επίδοση των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, των ειδικών μαθημάτων

και πρακτικών δοκιμασιών. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δικαιούνται να συμμετάσχουν σε δεύτερη επιλογή σχολών για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, υποβάλλοντας νέο μηχανογραφικό δελτίο κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και σε προθεσμία που θα ανακοινωθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., ανεξάρτητα αν είχαν υποβάλει

μηχανογραφικό δελτίο με τη γενική σειρά των υποψηφίων στην οποία ανήκουν. Προϋπόθεση μετά από αυτή την προσαύξηση είναι οι υποψήφιοι να συγκεντρώνουν συνολικό αριθμό μορίων, τουλάχιστον ίσο με τον συνολικό αριθμό μορίων, του τελευταίου εισαχθέντος, στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή

εισαγωγική κατεύθυνση, με την συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ). Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής της δεύτερης επιλογής σχολών, οι εν λόγω υποψήφιοι δικαιούνται να εγγραφούν στη νέα σχολή επιτυχίας τους, με την προϋπόθεση της διαγραφής τους από την πρώτη σχολή της επιτυχίας τους, εφόσον είχαν ήδη εγγραφεί.

Δικαιολογητικά για την συμμετοχή στις διαδικασίες της παρούσας – Χρόνος και τρόπος υποβολής

1. Για την συμμετοχή τους στη διαδικασία της δεύτερης επιλογής για την καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού εισακτέων εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά την προσαύξηση των βαθμών τους, οι δικαιούχοι-υποψήφιοι σε προθεσμία από 15-5-2024 ως και 21-5-2024, υποβάλλουν σχετική

αίτηση και δικαιολογητικά και συγκεκριμένα:

i) Το εισιτήριο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αρμόδιου φορέα (Αστυνομία, Νοσοκομείο, Πυροσβεστική κ.λπ.) για την πιστοποίηση των επιβαινόντων στις αμαξοστοιχίες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

ii) Ληξιαρχική πράξη θανάτου συγγενούς που απεβίωσε ή απόφαση ΚΕΠΑ όσων απέκτησαν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό άνω του 50%, όπως ορίζεται στην περ. β) του ΚΕΦ.2 της παρούσας. Για τους υποψηφίους έτους 2024, η αναφερόμενη απόφαση ΚΕΠΑ πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης μετά την ημερομηνία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023 και εντός του έτους 2023.

iii) Ο/Η αιτών/αιτούσα θα συνυποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο θάνατος ή η πιστοποιοιούμενη αναπηρία της ανωτέρω περ.(ii) προέκυψε εξαιτίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

iv) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του/της υποψηφίου ή/και τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η σχέση συγγένειας, αγχιστείας ή συμβίωσης κατά τον χρόνο του δυστυχήματος με όσους αναφέρονται στην περ. β) του ΚΕΦ.2 της παρούσας.

2. Για τους υποψηφίους της περ. α) του ΚΕΦ.2 απαιτείται μόνο το ανωτέρω δικαιολογητικό i). Για τους υποψηφίους της περ. β) του ΚΕΦ.2 απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά (i+ii+iii+iv).

3. Στην σχετική αίτηση που θα συνοδεύει τα δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι θα αναγράφουν υποχρεωτικά τον κωδικό υποψηφίου εξετάσεων και την κατηγορία τους, δηλαδή ΓΕΛ 90% ή ΕΠΑΛ 90%.

4. Οι δικαιούχοι υποψήφιοι με το 90% (με εξετάσεις το 2024) υποβάλλουν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά στο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ φοίτησης-υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Τα ανωτέρω σχετικά, από τα ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ διαβιβάζονται άμεσα στις αρμόδιες Διευθύνσεις Δ.Ε. και από εκεί άμεσα στην Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Για την σχετική Απόφαση πατήστε εδώ.μηχανογραφικο 2024

22 Προβολές

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comentarios


aboutcareer-logo_edited.png
bottom of page