top of page

Κατατακτήριες Νομικής Ε.Κ.Π.Α 2024 -2025

κατατακτήριες ΕΚΠΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025

Σύμφωνα με την από 10.4.2024 απόφαση της Συνέλευσης της

Νομικής Σχολής για την κατάταξη πτυχιούχων το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025,

ανακοινώνονται τα παρακάτω:

Ποσοστό κατατάξεων

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς

αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού των οποίων ο τίτλος έχει

αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ ή ανήκει στα μητρώα των αναγνωρισμένων αλλοδαπών

ιδρυμάτων και τύπων τίτλων, που τηρεί και επικαιροποιεί ο ΔΟΑΤΑΠ βάσει του άρθρου

304 του ν. 4957/2022 όπως ισχύει, καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών

υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των

εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τρόπος επιλογής

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με

κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα.

Εξάμηνο κατάταξης

Ως εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων ορίζεται το 3o


Εξεταζόμενα μαθήματα

  • Συνταγματικό Δίκαιο (1ου εξαμήνου)

  • Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου (1ου εξαμήνου)

  • Γενικό Ποινικό Δίκαιο (2ου εξαμήνου)

Ύλη

Η ύλη των μαθημάτων είναι η διδασκόμενη στο αντίστοιχο εξάμηνο της Σχολής.

Συνταγματικό Δίκαιο

Ύλη:

1. Θεωρητικά προλεγόμενα: Κράτος (έννοια και στοιχεία), Σύνταγμα (έννοια, διακρίσεις,

νομικο-πολιτική σημασία), Πηγές του συνταγματικού δικαίου, Συντακτική εξουσία -

Αναθεωρητική λειτουργία, Έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων.

2. Θεμελιώδεις αρχές: Δημοκρατική αρχή, αρχή του κράτους δικαίου, αρχή του

κοινωνικού κράτους, αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αρχή της ισότητας, αρχή

της ελευθερίας.

3. Το Πολίτευμα: Διακρίσεις, Αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Οργανωτικές βάσεις του

πολιτεύματος, Διάκριση των εξουσιών, Αντιπροσωπευτικό σύστημα, Συστήματα

κυβερνήσεως, Ανάδειξη αρχηγού κράτους, Το πολίτευμα κατά το άρθρο 1 Συντ.,

Προστασία του πολιτεύματος.

4. Άσκηση της λαϊκής κυριαρχίας: Το δικαίωμα πολιτικής ψήφου, το εκλογικό σώμα, τα

πολιτικά κόμματα.

5. Βουλή: Ανάδειξη των μελών της Βουλής, Νομικό καθεστώς των βουλευτών,

Εσωτερική δομή της Βουλής, Λειτουργία της Βουλής, Αρμοδιότητες της Βουλής,

Διάλυση της Βουλής.

6. Εκτελεστική εξουσία: O Πρόεδρος της Δημοκρατίας (ανάδειξη, θητεία, συνταγματική

θέση, αρμοδιότητες), η Κυβέρνηση (σύνθεση, νομική θέση αρμοδιότητες,

σχηματισμός, σχέσεις Κυβερνήσεως, Προέδρου της Δημοκρατίας και Βουλής, ευθύνη

υπουργών), η Διοίκηση (οργάνωση, συγκεντρωτικό – αποκεντρωτικό σύστημα,

αυτοδιοίκηση καθ΄ύλη και τοπική, ειδικό καθεστώς Αγ. Όρους, όργανα της

διοικήσεως, βασικές γραμμές υπηρεσιακής καταστάσεως).

7. Δικαστική εξουσία: Δικαστήρια (είδος οργάνων, κατηγορίες, αρμοδιότητες),

Συνταγματικές εγγυήσεις της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης (προσωπικές και

λειτουργικές), Δικαστήρια προβλεπόμενα ειδικά από το Σύνταγμα.

8. Ελληνική Συνταγματική Ιστορία.

9. Οι κανόνες δικαίου (αναθεώρηση συντάγματος, νόμοι, ευρωπαϊκό δίκαιο, κανονιστική αρμοδιότητα εκτελεστικής εξουσίας, κατάσταση πολιορκίας κ.λ.π


Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου

Ύλη:

1. Έννοια και λειτουργία του δικαίου-πηγές-κανόνες δικαίου.

2. Δικαίωμα: Έννοια-διακρίσεις-γένεση-κτήση-αλλοίωση-απώλεια-άσκηση.

3. Τα Πρόσωπα: Η έννοια του προσώπου ως θεμελιώδης νομική έννοια-φυσικά

πρόσωπα-νομικά πρόσωπα

4. Οι Δικαιοπραξίες: Έννοια και είδη-προαπαιτούμενα-κατάρτιση σύμβασηςακυρότητα, ακυρωσία-ερμηνεία.

5. Αιρέσεις-Προθεσμίες

6. Συναίνεση-Έγκριση.

7. Αντιπροσώπευση.

8. Ο χρόνος στο δίκαιο.

Γενικό Ποινικό Δίκαιο

Ύλη:

1. Η ποινική και η δικαιολογητική της βάση.

2. Η αρχή της νομιμότητας των εγκλημάτων και των ποινών. Nullum crimen, Nulla

poena sine lege.

3. Oι τρεις βαθμίδες της έννοιας του εγκλήματος.

4. H έννοια της πράξης στο ποινικό δίκαιο.

5. H ειδική υπόσταση του εγκλήματος.

6. Oι διακρίσεις των εγκλημάτων.

7. Αντικειμενικός αιτιώδης σύνδεσμος και αντικειμενικός καταλογισμός ως στοιχεία

της αντικειμενικής υπόστασης.

8. Η υποκειμενική υπόσταση.

9. Ο δόλος.

10. Η αμέλεια.

11. Τα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα.

12. Τα μη γνήσια εγκλήματα παραλείψεως.

13. Το άδικο.

14. Η προσταγή.

15. Η άμυνα.

16. Η κατάσταση ανάγκης που αίρει το άδικο.

17. Η σύγκρουση καθηκόντων ως λόγος άρσης του άδικου.

18. Η συναίνεση του παθόντος.

19. Ειδικοί λόγοι άρσης του άδικου.

20. Η ενοχή.

21. Η ικανότητα προς καταλογισμό.

22. Η συνείδηση του άδικου.

23. Η βουλητική αδυναμία συμμόρφωσης.

24. Η απόπειρα.

25. Η συμμετοχή στο έγκλημα.

26. Η συναυτουργία.

27. Η ηθική αυτουργία.

28. Η συνέργεια.

29. Η έμμεση αυτουργία.

30. Ειδικά ζητήματα συμμετοχής.

31. Η συρροή εγκλημάτων (αληθινή συρροή).

32. Η συρροή νόμων (φαινομενική συρροή).

Προτεινόμενα συγγράμματα

Τα προτεινόμενα συγγράμματα είναι αυτά τα οποία δίνονται προς επιλογή και στους

προπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής.

Για να τα δείτε, εισέλθετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ευδόξου https://eudoxus.gr

Υποβολή Αιτήσεων:

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στη

Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, θα υποβληθούν από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2024

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης

Στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση ακολουθείστε τη διαδρομή: Σύνδεση -

Σύνδεση μέσω taxisnet. Αφού συνδεθείτε, επιλέξτε το πεδίο με τίτλο: Νέα Αίτηση και

έπειτα το πεδίο με τίτλο: Αίτηση για κατατακτήριες εξετάσεις, όπου θα

συνυποβάλετε και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά

  • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (για όσους δεν έχουν

ακόμη ορκισθεί).

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και

βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το

όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

  • Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Χρόνος διενέργειας εξετάσεων

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2024.

Το πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία της Σχολής

τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Προφορική εξέταση

Οι υποψήφιοι προς κατάταξη πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπηρία και

ειδικές μαθησιακές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά ανάλογα με τις

δυνατότητές τους και συγκεκριμένα:

Εξετάζονται προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι υποψήφιοι προς κατάταξη, οι

οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:

α) είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/1979 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας

στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην

όραση τους τουλάχιστον 67%,

β) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με

τα άνω άκρα,

γ) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,

δ) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, που καθιστά

αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,

ε) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία,

δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία.

Η σχετική αίτηση (πέραν της αίτησης για κατατακτήριες εξετάσεις) υποβάλλεται στη

Σχολή, στην οποία επιθυμούν να καταταχθούν, συνοδευόμενη από σχετική

γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της

οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να

εξεταστούν προφορικά.πως να επιλέξω μεταπτυχιακο

7 Προβολές

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


aboutcareer-logo_edited.png
bottom of page